Ετικέτες

2012-03-07

Χρυσό Κορίτσι

                                                  Darling I loved you
                                                   I long to become you
                                                             And know what it is that you feel
                                                                 
                                                      We dance the sorrow
                                                     Forgive me tomorrow
                                                       I pray
                                                     Night after night
                                                    Day after day
                                                     Would you watch my body weaken
                                                                                             My mind drift away?

                                                      Dear lover forsaken
                                                      Our love is taken away
                                                     You were my speaker
                                                          My innocence keeper
                                                                                          I don't

                                                                      Night after night
                                                                             Day after day
                                                                                 Would you watch my body weaken
                                                                                                                 And my mind drift away?

                                                                Dear lover forgiven
                                                      My love is driven by rage
                                                  Oh, I should just leave you
                                                                                     Instead of deceive you
                                                                                                                       But I don't
                                                                        Night after night
                                                                         Day after day
                                                          Would you watch my body weaken
                                                                                                                    And my mind drift away?

                                                                           I count as no one
                                                                              Hold nobody's ear
                                                                                      I showed you my hand once
                                                                                                    And you hit me in fear
                                                                         I don't stand for the devil
                                                                          I don't whisper in ears
                                                                          I stand on the mountains
                                                                             And call people to hear
                                                                              Sudden bursts of light
                                                         It's a fate foretold
                                                         It is knowing
                                                         It is knowing
                                                                         He longs for the answers
                                                                                                              As all of us must
                                                                         He longs for the woman
                                                                                                             Who will conquer his lust
                                                                        He screams in the night
                                                                         I scream in the day
                                                                                                   We weep in the evening
                                                                                                      And lie naked and pray
Night after night
   Day after day
        Night after night
                       Day after day
                                        Would you watch my body weaken
                                                                                           And my mind drift away?
                                     
                                                   It's a tempting communion
                                                   It's a fate foretold
                                                   It is knowing
                                                   It is knowing
                                                                    What it is that you're told

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου